Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

N O W E N N A    D O    Ś W I Ę T E J    M A R I I    D E    M A T T I A S

(przed uroczystością 4 lutego)

1 dzień nowenny
(26 stycznia)

„Miłość Jezusa niech napełni twoje serce i uczyni cię świętą. Powtarzaj często: „Jezu mój kocham Cię i pragnę Cię kochać na wieki. Ty jesteś moją miłością, należę całkowicie do ciebie, Jezu mój, kocham Cię”. (św. Maria De Mattias, List 551)

Święta Mario De Mattias, Ty przez wiarę odnalazłaś w krzyżu Chrystusa i w Jego wylanej Krwi zachętę i siłę do podjęcia swego apostolskiego dzieła. Od młodości uczyłaś dziewczęta modlitwy i chrześcijańskiego życia, budziłaś świadomość ludzkiej godności i odpowiedzialności za zbawienie świata – uproś nam u Pana żywą wiarę i dopomóż nam w naszych obecnych potrzebach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu...

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2 dzień nowenny
(27 stycznia)

„Podziwiajmy drogi Boskiej Opatrzności…Błogosławmy po tysiąckroć Przenajdroższą Krew Jezusa…Widzisz moja droga, jak dobrze jest złożyć całą swoją nadzieję w Panu…nasze nadzieje nie będą zawiedzione...Czyńmy dobro duszom, a czyńmy to z miłości ku Bogu i niczego się nie lękajmy”. ( św. Maria De Mattias, List 338)

Święta Mario De Mattias, Twoje nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa wyrażało się w adoracji, modlitwie i życiu. Byłaś bardzo uległa woli Bożej i ufna w Jego Opatrzność. Przyjmowałaś z radością chorobę, trud i prześladowanie wiedząc, że „ziarno zanim owoc przyniesie, musi obumrzeć”. Uproś nam u Pana wzrost czynnej nadziei i dopomóż w naszych obecnych potrzebach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu...

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3 dzień nowenny
(28 stycznia)

„Pamiętajmy zawsze o czasie, który ucieka. Całą naszą troską niech będzie miłość ku Jezusowi; On jest dla nas wszystkim. Jezus w sercu, Jezus w myśli, Jezus w duszy, Jezus w mowie, Jezus w działaniu”. (św. Maria De Mattias, List 657)

Święta Mario De Mattias, Ty z gotowością odpowiedziałaś Bogu, „który tak umiłował świat, że Syna swego Jedynego dał” i przez swoją wielką miłość pociągnęłaś tak wielu ludzi do naśladowania Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Uproś nam u Pana wzrost w miłości Boga i ludzi, oraz dopomóż w naszych obecnych potrzebach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu...

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

4 dzień nowenny
(29 stycznia)

„O, jakże piękny jest Krzyż! Nośmy go zawsze w sercu z miłością. Ufności w Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Niech Bóg napełni cię swoją miłością i uczyni cię świętą”.(św. Maria De Mattias, List 659)

Święta Mario De Mattias, w swoim życiu umiłowałaś krzyż Chrystusa ponad wszystko. Uproś nam tę łaskę, abyśmy zgodnie z Bożym zamysłem umieli żyć tajemnicą krzyża oraz byli znakiem nadziei i radości, które nadają sens ludzkiemu cierpieniu.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

5 dzień nowenny
(30 stycznia)

„Mam nadzieję, że i wy pozostajecie w pełni pokoju między sobą i gotowe oddać życie dla Jezusa Chrystusa, który za nas umarł. Życie szybko się kończy. Pan połączy nas wszystkie w swoim Królestwie”. (św. Maria De Mattias, List 795)

Święta Mario De Mattias, zawsze pragnęłaś, aby Jezus Ukrzyżowany był jaśniejącym ośrodkiem naszego życia we wspólnocie. Uproś nam postawę szczerej otwartości na siebie nawzajem, aby naszą codzienność charakteryzowała miłość i szacunek dla każdej osoby.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

6 dzień nowenny
(31 stycznia)

„Szukaj odwagi w Krwi Jezusa. Pamiętaj, że Bóg prowadzi cię drogą utrapień, bo chce cię uczynić świętą”. (św. Maria De Mattias, List 733)

Święta Mario De Mattias, w Krwi Chrystusa odnajdywałaś siłę i moc do podejmowania z pasją nowych wyzwań apostolskich. Uproś nam u Boga łaskę gorliwości o zbawienie „drogiego bliźniego”.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

7 dzień nowenny
(1 luty)

„Módl się dużo, bardzo dużo, bo modlitwą wszystko można otrzymać od Boga. Spełniaj często uczynki miłości dla Jezusa Ukrzyżowanego i miej Go zawsze w swoim sercu”. (św. Maria De Mattias, List 705)

Święta Mario De Mattias, przez całe swoje życie troszczyłaś się o żywotność zgromadzenia i nowe powołania. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, niechaj nigdy nie zabraknie tych, które będą swym życiem głosić chwałę Krwi Chrystusa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

8 dzień nowenny
(2 luty)

„Polecam serdeczne nabożeństwo do naszej Ukochanej Matki, Maryi Najświętszej. W niepokojach, kłopotach i udrękach śpiesz z ufnością do Tej naszej Wybawicielki. Ona wie, że my nikogo nie mamy poza Nią i Jezusem. Oni są naszym Wszystkim” (św. Maria De Mattias, List 132)

Święta Mario De Mattias, w Twoim życiu Maryja zajmowała zawsze szczególne miejsce. Jej powierzyłaś swoje powołanie i Zgromadzenie. Wyproś i nam gorącą miłość do Matki Odkupiciela, abyśmy tak jak Ona służyli tym, za których Jezus oddał swoje życie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

9 dzień nowenny
(3 luty)

„Swoje niepokoje złóż w otwartym Boku Jezusa ukrzyżowanego i bądź dobrej myśli. Powtarzaj często: „O, Jezu mój, Twój Krzyż niech będzie w moim sercu, a ja w Twoim Boku”. (św. Maria De Mattias, List 138)

Święta Mario De Mattias, swoim życiem adorowałaś Krew Chrystusa i przyprowadzałaś „drogich bliźnich” do zdrojów zbawienia, uproś nam łaskę pokornego trwania przed Chrystusem, Barankiem Bożym oraz gorliwość o zbawienie każdego człowieka.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

K. Módl się za nami św. Mario De Mattias.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Ojcze święty, Ty w swojej nieskończonej miłości, przyozdobiłeś świętą Marię De Mattias swoimi łaskami, aby była w Kościele świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa. † Za Jej wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy trwali w adoracji Baranka, który dla nas umarł i zmartwychwstał, * odnowili się w Jego Krwi Nowego i Wiecznego Przymierza, * i ogłaszali wszystkim narodom moc Miłości Ukrzyżowanej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.