Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

R Ó Ż A N I E C    D O    K R W I    C H R Y S T U S ATAJEMNICA I


Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Muimię Jezus. (Łk2,21)

Modlitwa:
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi wszystkimi, którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej. Przez Swoją miłość obdarz ich mocą, aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarą jako wkład do prawdziwej odnowy, która buduje Twoje Królestwo. Spraw abyśmy wszyscy poznali, że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew, która jest źródłem prawdziwej czystości i miłości.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.


TAJEMNICA II


Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu.
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot słał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię. (Łk 22,44)

Modlitwa:
Prosimy Cię Panie za tych wszystkich, którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Nie dopuść, aby pociechy i podpory szukali w samych sobie, czy też w ludziach, ale w woli Ojca. Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę wolę w chwili obecnej, aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość, czy o przyszłość.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.


TAJEMNICA III

Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania.
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydałna ukrzyżowanie. (Mt 27,26)

Modlitwa:
Panie, prosimy Cię za tych wszystkich, co są fałszywie oskarżani lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw, aby zrozumieli, że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie, jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. Daj nam wszystkim zrozumieć, że pokoju nie zdobywa się siłą, lecz cierpieniem.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.


TAJEMNICA IV

Pan Jezus przelał Krew podczas koronowania cierniem.
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: "Witaj, Królu Żydowski!" (Mk 15,17-18)

Modlitwa:
Chryste, nasz Królu, prosimy Cię za tymi, którzy cierpią przez wtadzę. Przez Twoją świętą Krew udziel mądrości i mocy tym, którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych, którzy spełniając swój urząd cierpią od innych. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki, abyśmy byli zdolni spotkać Ciebie samego w tych, którzy ponoszą za nas odpowiedzialność.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.


TAJEMNICA V


Pan Jezus przelał Krew na drodze Krzyżowej.
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajska nazywa się Golgota. (J 19,17)

Modlitwa:
Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich, dla których krzyż stał się zbyt ciężki. Dla twojej świętej Krwi pomóż powstać i iść dalej. Daj nam wszystkim zrozumieć, że miłość na tym świecie polega na tym, iż pomimo słabości nie ustajemy, lecz zawsze od nowa zaczynamy.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.


TAJEMNICA VI


Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu.
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił. (Mt 27,46)

Modlitwa:
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi, którzy nie widzą już sensu swojego życia, którzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia, zdrady, czy cierpień fizycznych, upodobnili się do Ciebie na Krzyżu. Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi, abyśmy w godzinach ciemności mogli razem z tobą powierzyć się miłości Ojca.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.


TAJEMNICA VII

Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią.
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i woda (J 19,33-34)

Modlitwa:
Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, którzy Cię jeszcze nie znają i za tymi, którzy są wyłączeni ze strumienia łask płynących z Sakramentów św. z powodu rozłamu w Kościele, trwania w błędzie czy w grzechu. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości, przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich sakramentów złącz nas z sobą i między nami, abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa.

Odmawiamy 3 * Ojcze nasz.