Wydarzenia     Adresy wspólnot    

E T A P Y    F O R M A C J I

Modlitwa o powołania

O Duchu Święty, otwieram się na Twoje działanie, abym coraz pełniej mogła odpowiedzieć na powołanie do miłości adorującej i zbawczej, którym mnie obdarzyłeś. Dziękuję Ci za to, że mogę odpowiedzieć na to ustawiczne wołanie i zarazem proszę, abyś natchnął i inne dziewczęta do dzielenia się z nami charyzmatem adoracji i apostolstwa.
Proszę Cię za mną samą i za wszystkimi Adoratorkami, gdziekolwiek się znajdują. Spraw, aby każda z nas stawała się coraz żywotniejszym członkiem wspólnoty. Spraw, abyśmy osiągnęły tożsamość paschalną w Chrystusie, do której zostałyśmy powołane i byśmy razem dążyły do pełni świętości.
Z ufnością w Krew Chrystusa i z wdzięcznością Ojcu za charyzmat, w którym uczestniczymy, proszę dla siebie i dla wszystkich Adoratorek o łaskę miłości wiernej na zawsze. Amen.


DOM FORMACYJNY - CZĘSTOCHOWA
P O S T U L A T

Postulat Adoratorek Krwi Chrystusa to pierwszy krok w stronę życia konsekrowanego. Trwa do dwóch lat. Pomaga kandydatce lepiej rozpoznać powołanie do naśladowania Jezusa Chrystusa według sposobu życia św. Marii De Mattias i odpowiednio przygotować się do nowicjatu. Jest czasem głębszego poznania siebie samej jak również przyswajania wiedzy z życia religijnego.


W czasie obrzędu przyjęcia do postulatu kandydatka otrzymuje Katechizm Kościoła Katolickiego i Brewiarz.

Na co dzień postulantka uczy się żyć duchowością Krwi Chrystusa odmawiając modlitwy praktykowane w zgromadzeniu.
N O W I C J A T

Nowicjat to kolejny krok w stronę życia konsekrowanego. Jest czasem wprowadzenia nowicjuszki w głębszą więź z Jezusem, który przelał swoją Krew dla naszego zbawienia oraz doświadczenia stylu życia Adoratorek Krwi Chrystusa.
Jako zewnętrzny znak rozpoczęcia kolejnego etapu formacji nowicjuszka otrzymuje krzyżyk oraz konstystucje zgromadzenia.

Nowicjat trwa dwa lata, z których pierwszy rok (kanoniczny) odbywa się w domu nowicjatu. Jest to czas oddalenia od zwykłego środowiska, który służy pogłębieniu życia modlitwy, studium dokumentów zgromadzenia i refleksji, by lepiej poznać wielkość powołania do służby Bogu i ludziom.


W drugim roku nowicjuszka odbywa praktyki apostolskie w różnych wspólnotach zgromadzenia.

J U N I O R A T

Czas od pierwszych ślubów do profesji wieczystej, zwany junioratem, jest etapem pogłębiania osobistej formacji oraz systematycznego przygotowania do podjęcia posługi w zgromadzeniu. W tym czasie juniorystka zdobywa odpowiednią wiedzę teologiczną, humanistyczną i zawodową .

W czasie uroczystej Liturgii siostra przyjmuje strój zakonny, welon i serduszko.

Znaki zewnętrzne są symbolem konsekracji - przynależenia do Boga i niepodzielnego poświęcenia Jemu swojego serca i życia.

Biorąc udział w życiu wspólnoty uczy się łączyć modlitwę, naukę i posługę apostolską. Zdobywa głębsze doświadczenie życia zakonnego jako Adoratorka Krwi Chrystusa i poznaje lepiej międzynarodowy charakter zgromadzenia.Juniorystka odnawia śluby co roku przez okres pięciu lat, po których składa śluby wieczyste. Przez ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poświęca siebie całkowicie Bogu w sposób wyłączny i definitywny na całe życie, a Bóg ze swej strony przyjmuje, zatwierdza i uświęca (konsekruje) jej dobrowolnie złożoną ofiarę.

Jako zewnętrzny znak związania się z Bogiem i zgromadzeniem podczas uroczystości liturgicznej otrzymuje obrączkę.

Juniorat - Świadectwo - Jestem dumna z tego że jestem Adoratorką Krwi Chrystusa.Przypominam sobie czas kiedy zrodziło się we mnie pragnienie zostania Adoratorką Krwi Chrystusa. To było dla mnie bardzo ważne i robiłam wszystko, aby odpowiedzieć Bogu na wezwanie, które usłyszałam w swoim sercu.
Kiedy już znalazłam się w zakonie, pamiętam jak obserwowałam siostry, które są już po ślubach przyglądałam sie ich zachowaniu i poświęcenie się Panu Bogu jako Adoratorki Krwi Chrystusa. Czułam się na właściwym miejscu i tak bardzo chciałam dojść do celu do zostania TĄ, która czci Krew Chrystusa. Teraz kiedy jestem już po ślubach czasowych i noszę habit dziękuje Bogu za dar powołania mnie do tego Zgromadzenia.
Czuję się jako osoba, która w sposób szczególny czci Krew Chrystusa, Krew w której zanurza się całe swoje życie i życie innych. Jego Krew daje siłę do codzienności która bywa codziennością trudną , ale bardzo piękną.
Jako Adoratorka staram się uczyć od każdego człowieka i z każdego wydarzenia w życiu wyciągnąć to co wartościowe i potrafić to jednoczyć w Jezusie Chrystusie. Bycie Adoratorką pomaga mi w adoracji miłości Jezusa, który przelał swoją Krew , by uwolnić nas od grzechu.
JESTEM DUMNA Z TEGO ŻE JESTEM ADORATORKĄ KRWI CHRYSTUSA.
z modlitwą s. Marta Majka
P R O F E S J A    W I E C Z Y S T A

Składając wieczystą profesję zakonną przez publiczne śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, siostry odpowiadają na charyzmat, który został dany przez Boga i potwierdzony przez Kościół. Siostry składają profesję podczas Eucharystii w obecności ludu Bożego, któremu oddają się na służbę.
F O R M A C J A    P E R M A N E N T N A

Jest procesem, który trwa do końca życia. Na tym etapie formacji pierwsze miejsce zajmuje stała troska o nawracanie się, odnowę, o wzrost duchowy i o doskonalenie odpowiedniego religijnego i ogólnego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, by skutecznie wypełniać zadania apostolskie zgodne z naszym charyzmatem. W ten sposób postępujemy nie tylko zgodnie z osobistym pragnieniem, by coraz lepiej poznawać i miłować Boga, ale jest to jednocześnie przynaglenie Kościoła, który przypomina, abyśmy dążyły do doskonałej miłości.

Formacji ciągłej służą: codzienna modlitwa wspólnotowa i osobista, dni skupienia, rekolekcje, udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i sesjach formacyjnych oraz każda sytuacja życiowa.


Po dwudziestu pięciu i pięćdziesięciu latach od pierwszej profesji siostry obchodzą jubileusz życia zakonnego. Jest to szczególna okazja do dziękczynienia za łaskę powołania i wytrwania w służbie Bożej. Wtedy też siostry raz jeszcze w sposób uroczysty ponawiają złożone Bogu śluby.