Wydarzenia     Adresy wspólnot    

H I S T O R I A

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa. Żyją oni wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu chrztu świętego. Stowarzyszeni uczestniczą w dziedzictwie duchowym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności i zdrowie na rzecz całego Kościoła. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich 24 maja 1988 roku. Jest ono ściśle złączone ze Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założonym w 1834 roku w Acuto k. Rzymu przez św. Marię de Mattias (1805 – 1866). Jego celem jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz współpraca z Nim w dziele zbawienia poprzez coraz radykalniejsze oddanie się Bogu.
Centrum Duchowości Krwi Chrystusa mieści się w Bolesławcu Śląskim. Dla członków siostry prowadzą rekolekcje i dni skupienia. Pomagają świeckim w rozeznaniu jak pokierować swoim życiem, aby rozwijało się zgodnie z zamysłem Bożym.
Do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa należy 614 osób. Najwięcej członków mieszka w archidiecezji wrocławskiej. Ważną podstawą biblijna dla działalności w ramach Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest powołanie do świętości, do uczynków miłosierdzia według Błogosławieństw Ewangelicznych. Stowarzyszeni winni stosować Słowo Boże we wszystkich sytuacjach życia, oddawać swoje życie Bogu i bliźnim. Kto kocha Chrystusa, temu bliski jest drugi człowiek, osoba będąca obok nas.
Świadectwo życia oparte na miłości i odpowiedzialnej służbie reprezentowała błogosławiona Założycielka Maria de Mattias. Kochała wszystkich bezwarunkowo, była gotowa do podjęcia każdego trudu, ryzyka a nawet ofiary i całkowitego wyniszczenia siebie na rzecz zaspokojenia dobrych pragnień i potrzeb bliźnich. Mając na uwadze świętość życia i zabiegając o zbawienie innych torowała im drogę do wielkanocnej chwały przez stosowanie w codzienności Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa. Wraz z innymi siostrami była gotowa i otwarta na przyjęcie jakiegokolwiek rodzaju służby i czyniła to, co pomagało ludziom do otwarcia serc na Odkupienie, którego Jezus dokonał przez zasługi swojej Przenajdroższej Krwi. To z inicjatywy założycielki zgromadzenie organizowało i prowadziło rekolekcje oraz dni skupienia. Rekolekcje były przeznaczone dla niewiast i dziewcząt podzielonych według grup wiekowych. Założycielka uczyła, jak prowadzić życie pobożne, czyli życie chrześcijańskie oparte na modlitwie i realizowane przez konkretne działania. Błogosławiona Maria de Mattias uczyła także, jak wzrastać w wierze w każdej okoliczności życia. Znamienne są Jej słowa pozostawione w jednym z listów:
„ ... pragnę, aby Jezus był kochany”.
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa żyjące we współczesnym świecie są spadkobierczyniami charyzmatu błogosławionej Marii de Mattias.
Bliski im jest każdy człowiek, za którego Jezus przelał Swoją Krew.
Konstytucja Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa wzywa do organizowania się w działalność apostolska Kościoła i dlatego siostry zakonne podejmują pracę z laikatem.
Do domu Zgromadzenia w Bolesławcu Śląskim przybywają ludzie pragnący odnowienia i pogłębienia życia religijnego.
Każdy dzień rekolekcji ma określony plan:
modlitwy brewiarzowe, Msza Św. Z homilią, konferencja, rozmyślania oparte na Piśmie Świętym, wspólne modlitwy- Różaniec, Droga Krzyżowa, Koronka do Krwi Chrystusa, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Jest też czas na modlitwę indywidualną i rozmowy duchowe, jest również możliwość korzystania z Sakramentu Pojednania.Spośród uczestników rekolekcji i dni skupień wyłaniają się osoby pragnące czcić Jezusa Ukoronowanego i Zmartwychwstałego, pragnące uwielbiać Jezusa w Tajemnicach Przelewu Krwi. Te osoby chcą należeć do SKC. Zanim nastąpi moment przyjęcia, trwa formacja przygotowawcza przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Formacja dokonuje się przez modlitwę i życie sakramentalne, przez Studium Pisma Świętego i poznania historii zgromadzenia, przez pragnienie kontemplacji Krwi Chrystusa. Tym osobom, które z racji wieku, choroby czy dalekiej odległości od Centrum nie mogą przejść okresu formacji, a pragną wstąpić do SKC, Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa daje możliwości przynależności posługując się odpowiednia literaturę o duchowości Krwi Chrystusa Pana. Powstają także w parafiach grupy dziecięce pod opieką dorosłych i grupy chorych. Zrzeszeni SKC czerpią siłę i natchnienie do realizacji zadań z modlitwy ku czci Krwi Chrystusa. Ponadto chętnie włączają się w tok życia swoich parafii poprzez opiekę nad chorymi w domach, działalność charytatywna, zbieranie ofiar na posiłki dla biednych, wspomaganie inicjatyw parafialnych. Grupy młodzieży z SKC przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych i świątecznych Mszy Świętych oraz nabożeństw, przygotowują też i wystawiają misteria związane z poszczególnymi okresami roku liturgicznego- np. Jasełka, Męka Pańska, Różaniec, poznają Pismo Święte przez udział w konkursach biblijnych. Na uwagę zasługuje fakt, że istnieje spora grupa członków SKC na Litwie, a pojedynczo też w innych krajach. Każdy z nas przeżywa cierpienia i trudności dnia codziennego, udręczony jest lękiem, niepewnością i własną słabością, błądzi pomiędzy blaskiem a cieniem. Dla nas wszystkich miłość wypływająca z serca i Krwawych Ran Zbawiciela nich stanie się źródłem pozytywnych bodźców, aby nadać sens i wartość swojemu życiu św. Maria de Mattias ukaże nam drogę, która pozwoli „wyzwolić się od wszystkich niepewności, frustracji, udręki” … uzdrowi „ze wszelkich ran duszy, dolegliwości ciała pozwoli odrodzić się i oczyścić we Krwi Baranka”