Wydarzenia     Adresy wspólnot    

S K C    W    P R O W I N C J I    W R O C Ł A W


Życie każdego chrześcijanina powinno być odpowiedzią na miłość jaką Bóg Ojciec ukochał nas w Jezusie Chrystusie. Ta odpowiedź człowieka ma dwa wymiary:
 • z jednej strony zawiera się w wewnętrznej miłości, która powinna wzrastać i dojrzewać,
 • z drugiej - w darze z siebie dla innych, w zadaniach wykonywanych codziennie na rzecz Królestwa Bożego.

Zatem właściwą odpowiedzią na miłość Boga jest gotowość kochania bliźnich. Kto kocha Chrystusa temu bliski jest drugi człowiek, osoba będąca obok nas.
Świadectwo życia oparte na miłości i odpowiedzialnej służbie reprezentowała nasza święta założycielka Maria De Mattias. Kochała wszystkich bezwarunkowo. Była gotowa do podjęcia każdego trudu, ryzyka, a nawet ofiary i całkowitego wyniszczenia siebie na rzecz zaspokojenia dobrych pragnień i potrzeb bliźnich.
Mając na uwadze świętość życia i zabiegające o zbawienie innych torowała im drogę do wielkanocnej chwały przez stosowanie w codzienności Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa. Wraz z innymi siostrami była gotowa i otwarta na przyjęcie jakiegokolwiek rodzaju służby i czyniła to, co pomagało ludziom do otwarcia serc na odkupienie, którego Jezus dokonał przez zasługi Swojej Przenajdroższej Krwi.
To z inicjatywy Założycielki zgromadzenie organizowało i prowadziło rekolekcje oraz dni skupienia.
Dziewczęta i kobiety zrzeszone w kongregacjach /stowarzyszeniach/ były pouczone o tym jak prowadzić życie pobożne czyli życie chrześcijańskie oparte na modlitwie i realizowane przez konkretne zadania.
Założycielka uczyła jak żyć i wzrastać w wierze w każdej okoliczności życia. Opowiadała o sposobach zakochania się w Jezusie, i o tym w jaki sposób należy się tą miłością dzielić.

A oto słowa, które pozostawiła nam w listach:

„W niedzielę mówiłam do wielkiej liczby osób, wśród kobiet i dziewcząt, nie czułam się najlepiej, ale byłam wprost przymuszona do mówienia około półtora godziny z poczuciem solidarności i współczucia dla biednego ludu i pragnę, aby Jezus był kochany”.
/456/,


a w innym liście:

„... rano i wieczorem jestem otoczona niewiastami i dziewczętami, cierpię zimno i gorąco, by dać się zniszczyć dla ludzi... z powodu miłości do Jezusa i do dusz, które kosztowały Jego Krwi”.
/539/


Także i nam, spadkobierczyniom charyzmatu Św. Marii De Mattias, siostrom adoratorkom Krwi Chrystusa, żyjącym w tej epoce dziejowej bliski i drogi jest człowiek, za którego Jezus przelał Swoją Krew.
Konstytucja naszego Zgromadzenia wzywa nas do angażowania się w działalność apostolską Kościoła. Wierne tradycji zgromadzenia podejmujemy pracę z laikatem, wychodzimy na zewnątrz swoich drzwi i serc, i próbujemy zaradzić potrzebom bliźnich.
W Bolesławcu Śląskim mieści się Centrum Duchowości Krwi Chrystusa. Tam organizujemy i prowadzimy rekolekcje, dni skupienia oraz podejmujemy próby zakładania Stowarzyszeń Krwi Chrystusa. Pracujemy ze świeckimi, którzy też mają rozświetlać wszystkie sprawy z jakimi są związani i tak nimi pokierować, aby rozwijały się według Myśli Chrystusa i służyły chwale Boga- Stworzyciela i Odkupiciela.
Przełożona Generalna w 1992 roku upoważniła Prowincję Wrocław do wdrażania programu Krwi Chrystusa. Pośród bogactwa form życia chrześcijańskiego Duch Święty uzdolnił niektóre osoby oraz grupy wierzących do zwrócenia uwagi na Tajemnicę Krwi Chrystusa.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą w swych grupach osoby świeckie, a także księży i zakonników, którzy zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajświętszej Krwi Chrystusa Pana i żyć wspólnym powołaniem do modlitwy i misji wynikającym z sakramentu chrztu Świętego.
Dla tych osób Krew Chrystusa jest centralnym środkiem łączącym ich w naśladowaniu Chrystusa poprzez służbę Bogu i ludziom.
Ci stowarzyszeni chociaż nie należą do Zgromadzenia, to jednak uczestniczą w dziedzictwie duchowym Adoratorek i wspólnie z nami oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności, zdrowie... na rzecz całego Kościoła.
Stowarzyszeni mają możliwość podzielania życia przez jakiś okres czasu wewnątrz wspólnoty zakonnej sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Mogą włączyć się w studium duchowości, w aktualizację nowych metod ewangelizacji, w pomoc w programowaniu i prowadzeniu rekolekcji oraz duchowych spotkań.
My, Adoratorki Krwi Chrystusa chętnie dzielimy się swoim charyzmatem i przekazujemy duchowość Krwi Chrystusa należącym do stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz wszystkim zainteresowanym tą duchowością.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę do spraw Laikatu w dniu 24 maja 1988 roku.
SKC według norm Prawa Kanonicznego jest Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych.
 • SKC rozpoczyna działalność na terenie danej diecezji po uprzednim wyrażeniu zgody przez miejscową władzę kościelną.
 • Do parafii udajemy się na zaproszenie księży, względnie z własnej inicjatywy.
 • Działalność rozpoczynamy dopiero wówczas, kiedy Ksiądz Proboszcz zobowiąże się do opieki nad grupą albo wyznaczy do tej funkcji innego Księdza.
Siostra zajmująca się tą formą apostolstwa współpracuje z tym księdzem.
 • Za formację teologiczno- ascetyczną osób należących do SKC opowiada Przełożona Prowincjonalna wraz z Siostrą delegowaną do bezpośredniej odpowiedzialności za ich formację w Centrum Duchowości.
Formacja teologiczno- ascetyczna opiera się na:
 • Dokumentach Soboru Watykańskiego II,
 • Dokumentach Papieskich /Encykliki, Adhortacje, Listy/,
 • Listach Pasterskich,
 • Katechizmie Kościoła Katolickiego,
 • Materiałach z zakresu duchowości Krwi Chrystusa.
Ramowy program do tego typu pracy czerpiemy z listów Św. Marii De Mattias- Założycielki, która przynagla nas pisząc:

„Nie traćmy czasu, odwagi. Trudźmy się dla zbawienia dusz”.

Do naszego domu w Bolesławcu Śląskim przybywają ludzie pragnący odnowienia i pogłębienia życia religijnego, życia wiary z Jezusem Chrystusem.
Każdy dzień rekolekcji ma określony plan składający się z m.in.: z modlitw brewiarzowych, Mszy Św. Z homilią, konferencji, rozmyślania opartego na Piśmie Świętym, modlitwy wspólnej, którą jest: Różaniec, Droga Krzyżowa, Koronka do Krwi Chrystusa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, inne... .
Jest też czas na modlitwę indywidualną, rozmowy duchowe. Zapewniamy też możliwość korzystania z Sakramentu Pojednania.
Spośród uczestników rekolekcji i dni skupień wyłaniają się osoby pragnące czcić Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, pragnące uwielbiać Jezusa w Tajemnicach Przelewu Krwi. Te osoby chcą należeć do SKC. Zanim nastąpi moment przyjęcia, trwa formacja przygotowawcza przez kilka a nawet kilkanaście miesięcy.
Formacja dokonuje się przez modlitwę i życie sakramentalne, przez Studium Pisma Świętego i poznawanie historii zgromadzenia, przez pragnienie kontemplacji Krwi Chrystusa. Tym osobom, które z racji wieku, choroby, czy dalekiej odległości od Centrum nie mogą przejść okresu formacji, a pragną wspólnie z nami czcić Krew Baranka dajemy też możliwość przynależności do SKC. Takie osoby proszą w swoich listach o odpowiednią literaturę, za pomocą której mogą się zapoznać z duchowością Krwi Chrystusa Pana.
Najwięcej stowarzyszonych jest na terenie Diecezji Wrocławskiej i Legnickiej. Oni współpracują z nami w dziele ratowania ludzi dla Boga.
W parafiach gdzie utworzyły się grupy dorosłych SKC, założono także grupy dziecięce będące pod opieką dorosłych.
Nad każdą grupą czuwają animatorki powołane i przygotowane do tego zadania przez Centrum.
Istnieją również grupy chorych należących do SKC dla których ta przynależność jest duchowym wsparciem w cierpieniach i doświadczeniach choroby.
Zrzeszeni w SKC czerpią siłę i natchnienie do realizacji zadań i posłannictwa z modlitwy ku czci Krwi Chrystusa. Modlitwy prywatne odmawiają indywidualnie. Natomiast zbiorowo /przynajmniej raz w tygodniu/ modlą się w kościołach parafialnych, odmawiają Różaniec do Krwi Chrystusa, 7 ofiarowań oraz Litanię do Krwi Chrystusa.
Ponadto chętnie włączają się w tok życia swoich parafii poprzez: opiekę nad chorymi w domach, działalność charytatywną, zbieranie ofiar na posiłki dla biednych. Wspomagają też inicjatywy parafialne.
Grupy dzieci z SKC przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych i świątecznych Mszy Świętych oraz nabożeństw. Przygotowują też i wystawiają misteria związane z poszczególnymi okresami roku liturgicznego /Jasełka, Męka Pańska, Różaniec/. A także poznają Pismo Święte przez udział w konkursach biblijnych, których eliminacje odbywają się na forum między parafialnym, w obecności osób świeckich i sióstr adoratorek.
Bardzo dużo ludzi chorych i starszych z całego obszaru Polski należy do SKC w sposób indywidualny i łączy się z nami przez modlitwę i świadome przeżywanie cierpienia.
Na uwagę zasługuje fakt, Ze istnieje spora grupa członków SKC na Litwie, a pojedynczo też w innych krajach.
Obecnie do SKC należy 547 osób. Są to kobiety, mężczyźni, dzieci i młodzież.
Część osób z terenów odległych od Centrum w Bolesławcu Śląskim utrzymuje kontakt listowy. Nasi bracia i Siostry w Chrystusie dzielą się z nami swoimi przeżyciami, radością i cierpieniami, nadzieją i trudnościami, całą problematyką życia zawieszoną między blaskiem a cieniem.
Dotychczasowe doświadczenie wyniesione z pracy w Centrum Duchowości w Bolesławcu i wyjazdy sióstr w teren ukazują jak bliska staje się duchowość Krwi Chrystusa i naszych założycieli tym, którzy mieli możliwość korzystania z rekolekcji albo dni skupienia.

Kościół w różnych dokumentach podkreśla rolę grup świeckich opartych na konkretnych duchowościach i widać w tym środek prowadzący do odrodzenia Kościoła, do ożywienia wiary we wspólnotach parafialnych.
Dlatego nasze Centrum jest sprawą nas wszystkich: sióstr i członków SKC. Zatem wspierajmy się modlitwą i życzliwością troszczmy się o bliźnich, proponujmy im przyjazdy na spotkania odbywające się w Bolesławcu, aby w ten sposób jak najwięcej ludzi przybliżyło się do Jezusa i poznało Jego miłość. Miłość wypływającą z serca i Krwawych Ran Zbawiciela.