Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć
P R O F I L    D U C H O W Y    Ś W I Ę T E J    M A R I I    D E    M A T T I A S

  Reguła jej życia:
  • Bóg przed oczyma
  • Jezus w działaniu
  • Życie w ofierze

  Jej główne nabożeństwo
  • Adoracja Przenajdroższej Krwi

  Wybrany przedmiot kontemplacji
  • Dobroć i miłosierdzie Boga
  • Męka Jezusa i cierpienia Matki Bożej

  Jej miejsce ucieczki
  • Krzyż

  Jej moc i wsparcie
  • Krew Jezus
  • Matka Najświętsza

  Jej największe pragnienie
  • We wszystkim podobać się Jezusowi

  Jej największy lęk
  • Utracić Jezusa przez grzech

  Jej dominująca ambicja
  • Czynić wszystko, aby Jezus był poznawany i
  • Zbawiać dusze, które "kosztują Go Jego krew"

  Jej ulubiony akt strzelisty
  • Wspomóż Panie swoje dzieci, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią
  • Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie za moje grzechy, wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących i za potrzeby Kościoła świętego.

  Jej patronowie i obrońcy
  • Matka Najświętsza,
  • Św. Józef,
  • Św. Franciszek Ksawery,
  • Św. Kasper del Bufalo,
  • Św. Katarzyna ze Sieny,
  • Św. Teresa z Avila

  Jej wybrańcy
  • Ubodzy i odrzuceni

  Jej postawa w przeciwnościach i prześladowaniach
  • Milczenie i radość z bycia podobną do Chrystusa

  Jej główna cecha charakterystyczna
  • Miłość do Krzyża
  • Zaufanie do Bożej Opatrzności
  • Oddanie się bożym Planom
  • Pokój serca

  Przyczyna jej "zarażającego wpływu"
  • Świętość osobista, niezmordowana gorliwość, słowa proste i pełne pasji

  Wybijające się cnoty
  • Pokora, miłość (caritas), modlitwa, posłuszeństwo

  Postawa wobec sióstr
  • Miłość i stanowczość w wymaganiu wspaniałomyślnego oddania się duszom

  Jej natarczywe rady
  • Kochać Jezusa, stać się świętymi, trudzić się dla drogiego bliźniego.
  • Czynić wszystko, aby Krew Jezusa nie była wylana daremnie

  Jej misja
  • Współpraca z Jezusem w dziele zbawienia.
  • Promowanie kobiety na wszystkich etapach jej życia.
  • Integralny wzrost osoby na wszystkich etapach jej życia.

  Jej najgłębsze pragnienie
  • Umrzeć na Krzyżu z Jezusem